Sa lahat ng mga business establishment o may-ari ng tindahan o negosyo na hindi pa nakakapagbayad ng kanilang business tax para sa 2nd quarter 2019 ay hanggang sa April 17, 2019 na po lamang na walang rekargo o multa. Ang hindi makapagbabayad sa petsang nabanggit ay papatawan ng 25% rekargo na naaayon sa batas. Kaya mangyari po lamang na magsadya sa Treasurer's Office, bago sumapit ang April 17, 2019. Maraming Salamat po.